Legislativa

Zákonné povinnosti při umístění dopravního značení

Jak dosáhnout stanovení dopravního značení, přechodné úpravy a změn dopravního značení, nebo dopravního opatření při stavebních činnostech v rámci výstavby a oprav infrastruktury, nebo výkopových prací.

Když chceme dosáhnout změny dopravního značení, je třeba dodržet následující postup:

1) Podání žádosti

 • Žádost o změnu dopravního značení je oprávněn podat občan i organizace (např. občanská sdružení, statutární orgán PO atd.).
 • Žádost musí být písemná a je nutné ji podat u příslušného silničního správního úřadu a adresovat odboru dopravy příslušného silničního správního úřadu. U některých silničních správních úřadů je možné využít elektronickou poštou.
 • Pro žádost mohou být stanoveny předepsané formuláře.

Příslušným orgánem pro podání žádosti je silniční správní úřad. Silničních správních úřadů je několik. Abychom zjistili, který silniční správní úřad nás zajímá, musíme znát, kdo je vlastníkem komunikace, a zároveň musíme znát zařazení komunikace do kategorie a třídy podle tzv. silničního zákona (z. č. 13/97 Sb. o pozemních komunikacích).

Informace, které se Vám mohou hodit - rozdělení komunikací do kategorií:

 • 1. dálnice (rozuměj: pozemní komunikace určená pro rychlou dálkovou a mezistátní dopravu silničními motorovými vozidly)
 • 2. silnice (silnice I. třídy, která je určena pro dálkovou a mezistátní dopravu, silnice II. třídy, která je určena pro dopravu mezi okresy, silnice III. třídy, která je určena k vzájemnému spojení obcí nebo jejich napojení na ostatní pozemní komunikace)
 • 3. místní komunikace (je pozemní komunikace, která slouží převážně místní dopravě na území obce)
 • 4. účelová komunikace (§2 odst. 2 silničního z.) (je pozemní komunikace, která slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí nebo ke spojení těchto nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi nebo k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků)

Vlastnictví komunikací je rozděleno následovně:

Silnice I. třídy vlastní stát, 
silnice II. a III. třídy vlastní kraj, na jehož území se silnice nacházejí, 
místní komunikace vlastní obec, na jejímž území se místní komunikace nacházejí. 

Vlastníkem účelových komunikací je právnická nebo fyzická osoba. 

Silniční správními úřady jsou tedy Ministerstvo dopravy a spojů, krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností vykonávající státní správu ve věcech dálnic, silnic, místních komunikací a účelových komunikací.

Obvyklý postup při vyřizování žádosti úřadem o změně dopravního značení je podle § 77 odst. 1 odst.2 z. č. 361/2000: 

a) na silnici I. třídy je místně příslušný krajský úřad po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu policie, správce komunikace, tedy KSUS, 

b) na dálnici a rychlostní silnici ministerstvo dopravy a spojů po předchozím písemném vyjádření Ministerstva vnitra a MD ČR, 

c) na silnici II. a III. třídy a na místní komunikaci obecní úřad obce s rozšířenou působností po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu policie a majitele, tedy příslušné obce

d) místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích a zařízení pro provozní informace stanoví na veřejně přístupné účelové komunikaci vlastník se souhlasem příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností a po předchozím písemném stanovisku příslušného orgánu policie.

2) Jako součást žádosti musíte předložit:

 • návrh na změnu dopravního značení,
 • dokumentaci, ze které je zřejmé nové umístění navrhovaných značek a jejich přesné určení i se stávajícím dopravním značením.

Doporučujeme žádost vhodně zdůvodnit a připojit k ní veškeré možné informace a skutečnosti, které ji mohou podpořit jako např. měření hluku a vibrací, studii o znečištění ovzduší, posudky lékaře o astmatických a alergických onemocněních atd.

3) Vyřízení správních a jiných poplatků

Za stanovení dopravního značení se v současnosti nevybírá žádný poplatek.

4) Je dobré vědět, že dalšími účastníky řízení jsou:

 • správce, vlastník komunikace, orgán Policie ČR popř. ministerstvo vnitra

5) Předepsané lhůty k vyřízení Vaší žádosti

Správní orgán je povinen rozhodnout bez zbytečného odkladu, nejdříve však po pětidenní lhůtě od vyvěšení na úřední desce. Nemůže-li správní orgán vydat rozhodnutí bezodkladně, pak je povinen vydat rozhodnutí nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení, k nimž se připočítává doba

a) až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ústní jednání nebo místní šetření, je-li třeba někoho předvolat, někoho nechat předvést nebo doručovat veřejnou vyhláškou osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, nebo jde-li o zvlášť složitý případ, 

b) nutná k provedení dožádání ke zpracování znaleckého posudku nebo k doručení písemnosti do ciziny (§71 odst. 1, odst. 3 správního řádu 500/2004 Sb.).

silniční správní úřad oprávněn podle §42 odst. 1 písm. d) uložit pokutu až do výše 200 000,- Kč právnické osobě, která při obecném užívání dálnice, silnice nebo místní komunikace porušila zákazy stanovené v § 19 odst.2.

Právní předpisy, které se vztahují k dopravnímu značení:

1. zákon o pozemních komunikacích č 13/1997 Sb. (silniční zákon), který je proveden vyhláškou č. 104/1997 Sb. 

2. zákon č. 361/2000 Sb - obecná úprava provozu na pozemních komunikacích 

3. proveden vyhláškou č. 294/2015 Sb. a 84/2016 Sb. - o provozu na pozemních komunikacích 

Při vyřizování dopravního značení se postupuje v řízení, pokud zákon nestanoví jinak, podle obecných předpisů o správním řízení: z.č. 500/2004 Sb. správní řád

Užitečné kontakty

Kontakty, které pro Vás mohou být užitečné, pokud budete vyřizovat změnu dopravního značení sami:

 • www.portal.gov.cz, sekce Adresář správních úřadů, kde lze zjistit podrobné informace včetně možnosti elektronického podání, případně formuláře.